3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
 Oceń wpis
   


Planujesz

    * Określasz cel inwestycyjny: dom, mieszkanie, emerytura, zabezpieczenie przyszłości Twojej i Twojej rodziny.
      Wspólnie ze Specjalistą AEGON analizujesz swoje podejście do ryzyka i wysokość oczekiwanych zysków.
    * Na podstawie analizy Twoich finansów osobistych powstaje szczegółowy plan inwestowania dostosowany do realnych możliwości gromadzenia kapitału.

   
Wybierasz

W oparciu o przeprowadzoną analizę finansową

    * Wybierasz odpowiedni program inwestycyjny lub produkt strukturyzowany.
    * Przyjmujesz założenia strategii inwestycyjnej:
      - większe bezpieczeństwo i potencjalnie mniejsze zyski
      - wyższe ryzyko inwestycyjne, ale prawdopodobieństwo wyższych zysków.
    *Jeśli decydujesz się na  program inwestycyjny to dokonujesz jeszcze wyboru konkretnych funduszy, w które lokowana jest Twoja składka.

W ofercie AEGON znajdują się fundusze, których aktywa lokowane są w fundusze inwestycyjne starannie wyselekcjonowane przez Komitet Inwestycyjny AEGON spośród wszystkich istniejących na naszym rynku.
Zobacz notowania funduszy
Poznaj produkty AEGON
 
   
Zarządzasz

    * Podczas trwania programu inwestycyjnego możesz aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami reagując na zmieniającą się sytuację rynkową poprzez:
      - zmianę alokacji składki
      - transfer środków.
    * Cały czas masz dostęp do informacji o swoim rachunku przez Internet (aplikacja "Twój Rachunek") oraz Infolinię.

Umów się ze Specjalistą AEGON 509384332 lub info@dobre-inwestycje.pl

Komentarze (1)
W jakie fundusze inwestowali klienci w styczniu 2009
 Oceń wpis
   

 

- Fundusze akcji 26%

- Fundusze gwarantowane 22%

- Inne 18%

- Fundusze obligacyjne 15%

- Fundusze rynku pieniężnego 10%

- Fundusze alternatywne 9% ( np. AEGON BESSA lub Noble Fund Timing )

 

Komentarze (0)
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
 Oceń wpis
   

AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus, to ubezpieczenie na życie i dożycie, zapewniające Ci dodatkową emeryturę po osiągnięciu 65 roku życia.


Dlaczego AEGON?


AEGON to ekspert w tworzeniu i zarządzaniu programami inwestycyjnymi i emerytalnymi.
Z powodzeniem działa w Holandii, USA, Wielkiej Brytanii, a także wielu innych krajach.
Od 2005 r. prowadzi swoją działalność również w Polsce.


Dlaczego Gwarantowany?


Gwarantujemy Ci dożywotnią wypłatę świadczenia w regularnych ratach albo jednorazową wypłatę wszystkich zgromadzonych środków. Wybór zależy tylko od Ciebie.

Dlaczego Program?


Program to nic innego, jak planowe dążenie do celu. I taki jest nasz produkt.


Dlaczego Emerytalny?


Emerytura to zwieńczenie naszego życia. Wtedy mamy więcej czasu, by poświęcić się swoim pasjom. A to często wymaga środków większych od tych, jakie otrzymasz z I i II Filaru systemu emerytalnego. W tym właśnie ma pomóc nasz program.


Dlaczego Plus?


Plusem naszego produktu jest jego prostota. Wpłacasz regularnie składkę w wybranej przez siebie wysokości, a po osiągnięciu 65 roku życia otrzymujesz świadczenie ubezpieczeniowe.

Jak działa program?


Celem AEGON Gwarantowanego Programu Emerytalnego Plus jest wypłata świadczeń po okresie oszczędzania. Gwarantowana minimalna wartość świadczenia jest ustalana już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. W ramach programu odkładasz środki, które są systematycznie inwestowane, dzięki czemu będziesz miał udział w zyskach wypracowanych przez Twój kapitał. Tak więc ostateczna wartość świadczenia może być wyższa niż pierwotnie założona.


Dla kogo przeznaczony jest AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus?


Nasz program przeznaczony jest dla osób, które chcą zabezpieczyć sobie wyzsze dochody
po przejściu na emeryturę. Z ubezpieczenia mogą skorzystać wszyscy w wieku od 18 do 50 lat.


Zalety AEGON Gwarantowanego Programu Emerytalnego Plus:


• składkę możesz wpłacać co miesiąc albo raz na rok;
• masz możliwość zawieszenia wpłacania składek;
• możesz podwyższyć albo obniżyć wysokość składki;
• istnieje możliwość zamiany umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego.

Komentarze (2)
Polityka inwestycyjna AEGON OFE.
 Oceń wpis
   

 

Założenia

Jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów środków. Cel ten jest realizowany m.in. przez zróżnicowanie  inwestycji Funduszu (dywersyfikację) w zakresie rodzaju instrumentów i horyzontu czasowego lokat.

Dywersyfikacji portfela dokonuje się w oparciu o:

  • szczegółowe prognozy i analizy makroekonomiczne gospodarki krajowej i światowej,
  • ekspertyzy cenionych instytucji finansowych.

Zarządzający minimalizują ogólne ryzyko poprzez zróżnicowanie portfela Funduszu, dobranie takich proporcji lokat w papiery wartościowe emitowanych przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa,  by poszczególne ryzyka nie występowały jednocześnie. Strategia Funduszu zakłada, że portfel papierów dłużnych będzie stopniowo wzbogacany o papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i gminy. Dokładniejszy opis polityki inwestycyjnej naszego Funduszu znajdziesz w prospekcie informacyjnym.

Opis ryzyk inwestycyjnych

W dotychczasowej działalności inwestycyjnej Funduszu największą cześć portfela stanowiły dłużne papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, a więc charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Jednakże, w przypadku tych teoretycznie uznawanych za pozbawione ryzyka papierów, należy pamiętać o ryzyku płynności i względnym ryzyku zmian podstawowych stóp procentowych. Ryzyko obniżenia stóp procentowych dotyczy również inwestycji z lokat bankowych, bowiem po wygaśnięciu tych lokat zainwestowane środki mogą nie przysporzyć uzyskanej poprzednio rentowności. W celu zminimalizowania tych ryzyk, zarządzający Funduszem kreują portfel na podstawie prognoz polskiej gospodarki, jak również zmian stóp procentowych. Towarzystwo szczególną uwagę poświęca płynności i kapitalizacji pojedynczych instrumentów, aby możliwie efektywniej przemieszczać środki w kierunku papierów dłużnych o wyższych stopach zwrotu.

Wyższe profity z akcji

W krótkim okresie wartość aktywów, obejmująca akcje spółek giełdowych, ulegać może znacznym wahaniom, podczas gdy w dłuższym horyzoncie czasowym inwestycje w akcje przynoszą wyższą stopę zwrotu niż papiery dłużne. W celu ograniczenia tego ryzyka zaangażowanie w akcje zależeć będzie od rozwoju sytuacji na giełdzie. Przy doborze właściwych aktywów zarządzający będą poszukiwać akcji solidnych spółek o dużej płynności i kapitalizacji, stwarzających perspektywy wzrostu ich kursów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Zarządzający AEGON OFE

Robert Woźny, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu. Kierowany przez niego zespół tworzą analitycy finansowi oraz doradcy inwestycyjni, posiadający odpowiednie certyfikaty.

Komentarze (0)
Pomimo szalejącego kryzysu można zarabiać na funduszach
 Oceń wpis
   

 Ciągle słyszymy o szalejącym kryzysie, o problemach z opcjami walutowymi, o spadających indeksach na GPW. Analitycy piszą o coraz to nowych problemach. Ludzie mówią, że fundusze tylko tracą. Czy aby tak jest w rzeczywistości? Jeśli się spojrzy na wyniki dostępnych funduszy inwestycyjnych w ofercie Aegon okazuje się, że są takie które zarabiają:

Np. Aegon Bessa 15,84% za 1 rok lub Noble Fund Timing 11,04% za 7 m-cy.

Komentarze (0)
Dlaczego warto inwestować z Aegon?
 Oceń wpis
   

    Dostęp do starannie wybranych funduszy
 

Fundusze z naszej oferty lokują swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne zarządzane przez najlepsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz renomowane instytucje finansowe o światowym zasięgu.

Ich selekcji, spośród wszystkich dostępnych na rynku, dokonuje Komitet Inwestycyjny AEGON.
   Jeden program - wiele różnorodnych funduszy
 

W obrębie jednego produktu można wybrać fundusze, których aktywa są lokowane w fundusze inwestycyjne zarządzane przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy instytucje finansowe.

W ramach programów inwestycyjnych AEGON istnieje możliwość zainwestowania w fundusze o zróżnicowanym poziomie potencjału zysku i ryzyka:

    * fundusze rynku pieniężnego,
    * fundusze obligacji,
    * fundusze stabilnego wzrostu,
    * fundusze zrównoważone,
    * fundusze akcyjne.

W swojej ofercie AEGON posiada również fundusze nowego typu, takie jak fundusze funduszy czy sektorowe.

Dajemy Ci dostęp zarówno do funduszy polskich jak i zagranicznych. Dzięki temu masz możliwość inwestowania w fundusze reprezentujące różne regiony świata: od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzące Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej oraz rodzimy rynek polski.

Dzięki tej różnorodności minimalizujesz ryzyko związane z inwestycją.
   Zarządzanie inwestycją
 

W ciągu trwania programu inwestycyjnego można dostosowywać na bieżąco skład portfela funduszy do zmian na rynku poprzez:

    * transfery środków,
    * zmiany alokacji przyszłej składki.

Zlecenia można składać:

    * na formularzach papierowych,
    * faksem,
    * przez Internet.

Ta ostatnia opcja pozwala szybko reagować na to, co dzieje się na rynku.
   Jawność kosztów
 

Wszystkie opłaty wymienione są na polisie oraz widoczne na koncie w aplikacji Twój Rachunek, dostępnym po zalogowaniu się w Internecie.
   Produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału
 

Jeśli chcesz mieć możliwość zysków, a równocześnie gwarancję, że nie stracisz zainwestowanego kapitału niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych możesz wybrać produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału.
   Twój Rachunek - stały dostęp do informacji przez Internet
 

    * Aplikacja internetowa "Twój Rachunek" pozwala w każdej chwili sprawdzić stan konta oraz historię transakcji.
    * "Twój Rachunek" umożliwia również składanie zleceń transferów i zmiany alokacji składki oraz kontaktowanie się z AEGON poprzez wysyłanie wiadomości.

   Analiza Finansów Osobistych
 

Nasi Specjaliści dysponują wiedzą i odpowiednimi narzędziami, aby przeprowadzić analizę finansów osobistych, na podstawie której:

    * można się dowiedzieć jak osiągnąć zamierzone cele finansowe,
    * wybrać odpowiedni do potrzeb i aktualnych możliwości produkt,
    * przyjąć strategię inwestowania w zależności od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka.

   Opcje ochronne
 

Programy inwestycyjne AEGON mają przede wszytkim charakter inwestycyjny. Ochrona ubezpieczeniowa polega na wypłacie aktualnej wartości rachunku albo sumy wszystkich wpłat (w zależności, która z powyższych kwot jest wyższa), w przypadku wystąpienia określonego w umowie “zdarzenia ubezpieczeniowego” .

Można jednak dodatkowo ubezpieczyć się, zawierając umowę dodatkową.

Dostępne opcje ubezpieczeniowe to:

    * terminowe ubezpieczenie na życie
    * ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
    * terminowe ubezpieczenie na życie - ochrona inwestycji.

Każda z umów jest zawierana na określoną sumę ubezpieczenia i opłacana odrębną składką, która nie ma wpływu na wartość inwestycji.
   Wpłaty jednorazowe i systematyczne
 

W ofercie AEGON można wyróżnić:

    * program inwestycyjny ze składką regularną (przeznaczony dla pragnących zgromadzić środki na określone cele)
    * program inwestycyjny ze składką jednorazową (dla Tych, którzy mają już kapitał i chcą go efektywnie pomnażać).
    * program inwestycyjny z systematycznymi wypłatami (dla Tych, którzy już zgromadzili kapitał i chcą z niego korzystać).

Dodatkowo do wyboru są cztery waluty, w których można inwestować:

    * polski złoty (PLN),
    * dolar amerykański (USD),
    * euro (EUR)
    * frank szwajcarski (CHF).

      Ponadto w Multi programach AEGON w obrębie jednego produktu wpłacając złotówki możesz wybierać spośród funduszy zarówno polskich jak i zagranicznych nominowanych w  4 walutach (PLN, USD, EUR, CHF).

   Korzyści prawne i podatkowe
 

    * Program inwestycyjny jest zawierany na czas nieokreślony. Dzięki temu podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko raz, na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych.
      W banku podatek pobierany jest każdorazowo w chwili upływu terminu lokaty.
    * Dokonując transferów w ramach programu inwestycyjnego nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, który wymagany jest gdy przenosisz środki  pomiędzy funduszami znajdującymi się w ofercie różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
    * W produktach strukturyzowanych środki wypłacone w ramach umowy nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.
    * Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz w 75% nie podlega egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym (nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych).

Komentarze (0)
Najnowsze komentarze
2014-10-27 19:56
Barbara Idzikowska:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
W 2006r. zainwestowałam 18.000 tys. zł w fundusze gwarantowane na emeryturę w AEGON. Obecnie[...]
2013-10-18 12:32
group:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2011-04-03 14:09
fundusze.:
3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
Aegon zna się na rzeczy, polecam.
O mnie
Blog specjalistów ds. prog. inwestycyjnych Aegon.
Programy inwestycyjne firmy Aegon. Kontakt 509384332, info@dobre-inwestycje.pl
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2009