3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
 Oceń wpis
   


Planujesz

    * Określasz cel inwestycyjny: dom, mieszkanie, emerytura, zabezpieczenie przyszłości Twojej i Twojej rodziny.
      Wspólnie ze Specjalistą AEGON analizujesz swoje podejście do ryzyka i wysokość oczekiwanych zysków.
    * Na podstawie analizy Twoich finansów osobistych powstaje szczegółowy plan inwestowania dostosowany do realnych możliwości gromadzenia kapitału.

   
Wybierasz

W oparciu o przeprowadzoną analizę finansową

    * Wybierasz odpowiedni program inwestycyjny lub produkt strukturyzowany.
    * Przyjmujesz założenia strategii inwestycyjnej:
      - większe bezpieczeństwo i potencjalnie mniejsze zyski
      - wyższe ryzyko inwestycyjne, ale prawdopodobieństwo wyższych zysków.
    *Jeśli decydujesz się na  program inwestycyjny to dokonujesz jeszcze wyboru konkretnych funduszy, w które lokowana jest Twoja składka.

W ofercie AEGON znajdują się fundusze, których aktywa lokowane są w fundusze inwestycyjne starannie wyselekcjonowane przez Komitet Inwestycyjny AEGON spośród wszystkich istniejących na naszym rynku.
Zobacz notowania funduszy
Poznaj produkty AEGON
 
   
Zarządzasz

    * Podczas trwania programu inwestycyjnego możesz aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami reagując na zmieniającą się sytuację rynkową poprzez:
      - zmianę alokacji składki
      - transfer środków.
    * Cały czas masz dostęp do informacji o swoim rachunku przez Internet (aplikacja "Twój Rachunek") oraz Infolinię.

Umów się ze Specjalistą AEGON 509384332 lub info@dobre-inwestycje.pl

Komentarze (1)
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
 Oceń wpis
   

AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus, to ubezpieczenie na życie i dożycie, zapewniające Ci dodatkową emeryturę po osiągnięciu 65 roku życia.


Dlaczego AEGON?


AEGON to ekspert w tworzeniu i zarządzaniu programami inwestycyjnymi i emerytalnymi.
Z powodzeniem działa w Holandii, USA, Wielkiej Brytanii, a także wielu innych krajach.
Od 2005 r. prowadzi swoją działalność również w Polsce.


Dlaczego Gwarantowany?


Gwarantujemy Ci dożywotnią wypłatę świadczenia w regularnych ratach albo jednorazową wypłatę wszystkich zgromadzonych środków. Wybór zależy tylko od Ciebie.

Dlaczego Program?


Program to nic innego, jak planowe dążenie do celu. I taki jest nasz produkt.


Dlaczego Emerytalny?


Emerytura to zwieńczenie naszego życia. Wtedy mamy więcej czasu, by poświęcić się swoim pasjom. A to często wymaga środków większych od tych, jakie otrzymasz z I i II Filaru systemu emerytalnego. W tym właśnie ma pomóc nasz program.


Dlaczego Plus?


Plusem naszego produktu jest jego prostota. Wpłacasz regularnie składkę w wybranej przez siebie wysokości, a po osiągnięciu 65 roku życia otrzymujesz świadczenie ubezpieczeniowe.

Jak działa program?


Celem AEGON Gwarantowanego Programu Emerytalnego Plus jest wypłata świadczeń po okresie oszczędzania. Gwarantowana minimalna wartość świadczenia jest ustalana już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. W ramach programu odkładasz środki, które są systematycznie inwestowane, dzięki czemu będziesz miał udział w zyskach wypracowanych przez Twój kapitał. Tak więc ostateczna wartość świadczenia może być wyższa niż pierwotnie założona.


Dla kogo przeznaczony jest AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus?


Nasz program przeznaczony jest dla osób, które chcą zabezpieczyć sobie wyzsze dochody
po przejściu na emeryturę. Z ubezpieczenia mogą skorzystać wszyscy w wieku od 18 do 50 lat.


Zalety AEGON Gwarantowanego Programu Emerytalnego Plus:


• składkę możesz wpłacać co miesiąc albo raz na rok;
• masz możliwość zawieszenia wpłacania składek;
• możesz podwyższyć albo obniżyć wysokość składki;
• istnieje możliwość zamiany umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego.

Komentarze (2)
Polityka inwestycyjna AEGON OFE.
 Oceń wpis
   

 

Założenia

Jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów środków. Cel ten jest realizowany m.in. przez zróżnicowanie  inwestycji Funduszu (dywersyfikację) w zakresie rodzaju instrumentów i horyzontu czasowego lokat.

Dywersyfikacji portfela dokonuje się w oparciu o:

  • szczegółowe prognozy i analizy makroekonomiczne gospodarki krajowej i światowej,
  • ekspertyzy cenionych instytucji finansowych.

Zarządzający minimalizują ogólne ryzyko poprzez zróżnicowanie portfela Funduszu, dobranie takich proporcji lokat w papiery wartościowe emitowanych przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa,  by poszczególne ryzyka nie występowały jednocześnie. Strategia Funduszu zakłada, że portfel papierów dłużnych będzie stopniowo wzbogacany o papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i gminy. Dokładniejszy opis polityki inwestycyjnej naszego Funduszu znajdziesz w prospekcie informacyjnym.

Opis ryzyk inwestycyjnych

W dotychczasowej działalności inwestycyjnej Funduszu największą cześć portfela stanowiły dłużne papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, a więc charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Jednakże, w przypadku tych teoretycznie uznawanych za pozbawione ryzyka papierów, należy pamiętać o ryzyku płynności i względnym ryzyku zmian podstawowych stóp procentowych. Ryzyko obniżenia stóp procentowych dotyczy również inwestycji z lokat bankowych, bowiem po wygaśnięciu tych lokat zainwestowane środki mogą nie przysporzyć uzyskanej poprzednio rentowności. W celu zminimalizowania tych ryzyk, zarządzający Funduszem kreują portfel na podstawie prognoz polskiej gospodarki, jak również zmian stóp procentowych. Towarzystwo szczególną uwagę poświęca płynności i kapitalizacji pojedynczych instrumentów, aby możliwie efektywniej przemieszczać środki w kierunku papierów dłużnych o wyższych stopach zwrotu.

Wyższe profity z akcji

W krótkim okresie wartość aktywów, obejmująca akcje spółek giełdowych, ulegać może znacznym wahaniom, podczas gdy w dłuższym horyzoncie czasowym inwestycje w akcje przynoszą wyższą stopę zwrotu niż papiery dłużne. W celu ograniczenia tego ryzyka zaangażowanie w akcje zależeć będzie od rozwoju sytuacji na giełdzie. Przy doborze właściwych aktywów zarządzający będą poszukiwać akcji solidnych spółek o dużej płynności i kapitalizacji, stwarzających perspektywy wzrostu ich kursów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Zarządzający AEGON OFE

Robert Woźny, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu. Kierowany przez niego zespół tworzą analitycy finansowi oraz doradcy inwestycyjni, posiadający odpowiednie certyfikaty.

Komentarze (0)
Najnowsze komentarze
2014-10-27 19:56
Barbara Idzikowska:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
W 2006r. zainwestowałam 18.000 tys. zł w fundusze gwarantowane na emeryturę w AEGON. Obecnie[...]
2013-10-18 12:32
group:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2011-04-03 14:09
fundusze.:
3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
Aegon zna się na rzeczy, polecam.
O mnie
Blog specjalistów ds. prog. inwestycyjnych Aegon.
Programy inwestycyjne firmy Aegon. Kontakt 509384332, info@dobre-inwestycje.pl
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2009