Polityka inwestycyjna AEGON OFE.
 Oceń wpis
   

 

Założenia

Jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów środków. Cel ten jest realizowany m.in. przez zróżnicowanie  inwestycji Funduszu (dywersyfikację) w zakresie rodzaju instrumentów i horyzontu czasowego lokat.

Dywersyfikacji portfela dokonuje się w oparciu o:

  • szczegółowe prognozy i analizy makroekonomiczne gospodarki krajowej i światowej,
  • ekspertyzy cenionych instytucji finansowych.

Zarządzający minimalizują ogólne ryzyko poprzez zróżnicowanie portfela Funduszu, dobranie takich proporcji lokat w papiery wartościowe emitowanych przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa,  by poszczególne ryzyka nie występowały jednocześnie. Strategia Funduszu zakłada, że portfel papierów dłużnych będzie stopniowo wzbogacany o papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i gminy. Dokładniejszy opis polityki inwestycyjnej naszego Funduszu znajdziesz w prospekcie informacyjnym.

Opis ryzyk inwestycyjnych

W dotychczasowej działalności inwestycyjnej Funduszu największą cześć portfela stanowiły dłużne papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, a więc charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Jednakże, w przypadku tych teoretycznie uznawanych za pozbawione ryzyka papierów, należy pamiętać o ryzyku płynności i względnym ryzyku zmian podstawowych stóp procentowych. Ryzyko obniżenia stóp procentowych dotyczy również inwestycji z lokat bankowych, bowiem po wygaśnięciu tych lokat zainwestowane środki mogą nie przysporzyć uzyskanej poprzednio rentowności. W celu zminimalizowania tych ryzyk, zarządzający Funduszem kreują portfel na podstawie prognoz polskiej gospodarki, jak również zmian stóp procentowych. Towarzystwo szczególną uwagę poświęca płynności i kapitalizacji pojedynczych instrumentów, aby możliwie efektywniej przemieszczać środki w kierunku papierów dłużnych o wyższych stopach zwrotu.

Wyższe profity z akcji

W krótkim okresie wartość aktywów, obejmująca akcje spółek giełdowych, ulegać może znacznym wahaniom, podczas gdy w dłuższym horyzoncie czasowym inwestycje w akcje przynoszą wyższą stopę zwrotu niż papiery dłużne. W celu ograniczenia tego ryzyka zaangażowanie w akcje zależeć będzie od rozwoju sytuacji na giełdzie. Przy doborze właściwych aktywów zarządzający będą poszukiwać akcji solidnych spółek o dużej płynności i kapitalizacji, stwarzających perspektywy wzrostu ich kursów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.

Zarządzający AEGON OFE

Robert Woźny, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu. Kierowany przez niego zespół tworzą analitycy finansowi oraz doradcy inwestycyjni, posiadający odpowiednie certyfikaty.

Komentarze (0)
Pomimo szalejącego kryzysu można... Gwarantowana emerytura z AEGON...
Najnowsze komentarze
2014-10-27 19:56
Barbara Idzikowska:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
W 2006r. zainwestowałam 18.000 tys. zł w fundusze gwarantowane na emeryturę w AEGON. Obecnie[...]
2013-10-18 12:32
group:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2011-04-03 14:09
fundusze.:
3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
Aegon zna się na rzeczy, polecam.
O mnie
Blog specjalistów ds. prog. inwestycyjnych Aegon.
Programy inwestycyjne firmy Aegon. Kontakt 509384332, info@dobre-inwestycje.pl
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2009